Tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben, Budapesti Corvinus Egyetem - MA/MSc

Tartalom

  A mesterképzési szak megnevezése: biztosítási és pénzügyi matematika Actuarial and Financial Mathematics 2.

  С этим лицом ничего не сделал бы даже Микеланджело. - Как хочешь.

  A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint: mester- magister, master; rövidítve: MSc- fokozat - szakképzettség: okleveles biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Actuarial and Financial Mathematician-Economist - válaszható specializációk: aktuárius, kvantitatív pénzügyek 3. Képzési terület: gazdaságtudományok 4.

  tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben

  A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 4. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, a pénzügy és számvitel, továbbá a természettudomány képzési területről a matematika alapképzési szak.

  1. Budapesti Corvinus Egyetem - MA/MSc
  2. Во время короткой беседы с бабушкой Никки нервничала.

  A képzési idő félévekben: 4 félév 6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: kredit - a szak orientációja: elmélet-orientált százalék - a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit 7.

  tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben

  A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdászok képzése, akik matematikai, statisztikai, pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségük, módszertani ismereteik birtokában, az európai és világpiacon versenyképes elméleti és alkalmazott tudásukkal képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén.

  Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 8.

  tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben

  A biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász a tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. A mesterképzés jellemzői 9.

  Képzési típus: Hagyományos A szakról röviden A szak a családok és háztartások tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben hozott döntések, a rájuk ható társadalmi és piaci folyamatok és szakpolitikák elemzésére és alakítására készít fel. A szakot elvégzők hazai és nemzetközi kormányzati intézményeknél, civil és nonprofit szervezeteknél, önkormányzati és államigazgatási szerveknél, szolgáltató cégeknél és kutatóintézetekben helyezkedhetnek el. Meghatározott kreditek teljesítésévelelsősorban számításba vehető a gazdaságtudományok képzési területről aközszolgálati, a kereskedelem és marketing, turizmus és vendéglátás, atársadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, apolitikatudomány, a szociális munka, a szociológia, a jogi képzési területről amunkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, az államtudományok képzésiterületről az igazgatásszervező, a nemzetközi igazgatási, a közigazgatás-szervezőalapképzési szak. Meghatározott kreditek teljesítésévelvehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetvea felsőoktatásról szóló A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimáliskreditek száma 45 kredit az alábbi területekről: közgazdasági mikro- és makroökonómia, nemzetközigazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságpolitika,emberi erőforrás menedzsment ismeretek területről 18 kredit; módszertani matematika, statisztika, informatika,ökonometria, hatáselemzés, adatelemzés, közpolitikai esettanulmányok,számítógépes módszertan ismeretek közszolgálati intézmények, kormányzatiszintek gazdálkodása, irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, közjogi,társadalompolitikai ismeretek területéről 12 kredit; társadalomtudományi szociológia, politológia, demográfia,szervezetszociológia, gazdaságtörténet, kormányzati és politikai döntéshozatal,nemek szerinti különbségek, esélyegyenlőségi tanulmányok, emberi jogok alapismeretek területéről 15 kredit.

  Szakmai jellemzők 9. A szakképzettséghez vezető tudományágak, tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben, amelyekből a szak felépül: - a biztosítási és pénzügyi matematika alapozó ismeretek analízis elemei, valószínűségszámítás, statisztika, mikroökonómia, makroökonómia és pénzügy kredit; - biztosítási és pénzügyi matematika szakmai ismeretei sztochasztikus folyamatok, többváltozós statisztika, idősorok elmélete, operációkutatás, parciális differenciálegyenletek, vállalati pénzügyek, befektetések, biztosítástan és jog, sztochasztikus analízis, kockázatok matematikai modelljei, statisztikai ismeretek kredit.

  Válaszható specializációk: a aktuárius életbiztosítás, nem-életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás, biztosítási számvitel, biztosítási eredmény elemzése, tartalékolás, kockázati folyamatok, pénzügyi folyamatok elemei ; b kvantitatív pénzügyek sztochasztikus analízis emelt tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben, pénzügyi folyamatok, kockáztatott érték, kockázati modellek, portfoliókezelés, pénzügyi piacok és intézmények, származtatott eszközök, terméktervezés és -fejlesztés, hitelezési kockázat, döntéselmélet és döntési modellek.

  A specializáció aránya a képzés egészén belül kredit.

  tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben

  Idegennyelvi követelmény A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú B2komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú B2komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú C1komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

  A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlatot, a diplomamunkához kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen.

  tanfolyamok elmélete és gyakorlata az opciós kereskedelemben

  A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.